FOLLOW  @_DUONGXUANDUONG ON TWITTER
www.duongxuanduong.com
www.duongxuanduong.com

www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com
www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com
www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com
www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com www.duongxuanduong.com

DUONG XUAN DUONG
CHINESE HERBS SHOP
6947 #F LINDA VISTA RD.
SAN DIEGO, CA 92111

TEL: 858-492-9835

OPEN: TUESDAY - SUNDAY: 10:00 AM - 6:00 PM
CLOSED: MONDAY
平阳平阳轩
www.yelp.com
www.facebook.com
WWW.DOUNGXUANDUONG.COM
DUONG XUAN DUONG ON INSTAGRAM